Vaalit

Mikäli ehdokkaita on johonkin tehtävään kaksi tai enemmän, järjestetään vaalit.

Vaali pienellä työpaikalla

Pienellä työpaikalla helpoin tapa järjestää valinnat on kutsua PAMiin kuuluvat työntekijät valintakokoukseen, jossa todetaan ehdokkaat ja järjestetään tarvittaessa suljettu lippuäänestys ehdokkaiden välillä.

Vaalin toimittaminen

 • Vaalitoimikunta huolehtii, että äänestäminen tapahtuu sellaisilla paikoilla, sellaisella tavalla ja sellaiseen aikaan, että äänioikeutetuilla jäsenillä on mahdollisuus äänestää.
 • Vaalitoimikunta huolehtii vaalien järjestämisestä, ääntenlaskennasta ja vaalisalaisuudesta.
 • Vastuu jäsentietojen oikeellisuudesta on jäsenellä itsellään.
 • Vaali toimitetaan liiton jäsenrekisterin jäsentietojen perusteella.
 • Vaalipaikalla ei saa olla mitään muuta vaaleihin liittyvää materiaalia kuin vaalitoimitusta varten valmistettu materiaali.

Äänestys

 • Äänestyksissä on äänestäjillä oltava käytössään ehdokaslistaukset.
 • Ehdokaslistauksessa mainitaan, sukunimi, etunimi, ammatti, ikä, luottamustehtävä, asuinpaikkakunta.
 • Mikäli luottamusmiesvalinta/vaalikokous järjestetään työpaikalla, on siitä ilmoitettava työnantajalle.
 • Ilmoitusajoissa on huomioitava kunkin työehtosopimuksen määräykset.

Uurnavaali

 • Vaalitoimikunta hankkii äänestämistä varten lukittavan vaaliuurnan ja huolehtii siitä, että ääniä säilytetään turvassa koko vaalin ajan.
 • Ennen vaalitoimituksen alkua vaalitoimikunta toteaa käytettävissä olevien äänestyslippujen määrän.
 • Ennen äänestyslipun antamista vaalitoimikunta tarkastaa äänestysoikeutettujen luettelosta, että jäsenellä on äänioikeus.
 • Ensimmäinen äänestämään saapuva jäsen tarkastaa, että vaaliuurna on tyhjä. Tämä kirjataan äänestystilaisuuden pöytäkirjaan.
 • Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan nimen tai numeron, äänestysohjeen mukaisesti.
 • Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.
 • Äänestäjä antaa äänestyslipun taitettuna vaalitoimikunnalle, joka merkitsee sen (leima tai nimikirjaimet). Äänestäjä pudottaa äänestyslipun vaaliuurnaan.

Postivaali

 • Jos yhteisen äänestysajan ja –paikan järjestäminen on hankalaa, voidaan sopia postivaalista.
 • Postivaalissa pitää varmistaa äänestäjän äänioikeuden toteaminen ja vaalisalaisuuden säilyminen.
 • Äänestysmateriaali sisältää äänestysohjeen, äänestyslipukkeen, äänestystodistuksen, äänestyskuoren, palautuskuoren sekä ehdokaslistauksen.
 • Postiäänestys järjestetään käyttämällä kahta kirjekuorta: äänestyskuorta ja palautuskuorta.
 • Täytetty äänestyslappu suljetaan äänestyskuoreen.
 • Äänestyskuori ja ilmoitus äänestäjän nimestä suljetaan palautuskuoreen.
 • Palautuskuori toimitetaan vaalitoimikunnalle postitse tai muulla luotettavalla tavalla.

Sähköinen vaali ja postivaali

 • Sähköistä äänestystä koordinoi keskustoimistolla luottamusmiesvalinnoista vastaavat liiton toimihenkilöt.
 • Sähköinen äänestäminen tapahtuu liiton nimeämän yrityksen verkkopalveluna niin, että äänestäjä tunnistetaan liiton hyväksymällä tavalla.
 • Äänestää voi vain kerran.
 • Äänestäminen tapahtuu äänestysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti niin, että äänestäjä merkitsee ehdokasnumerolle varattuun paikkaan sen ehdokkaan numeron, jolle hän antaa äänensä.
 • Sähköinen äänestäminen on ensisijainen äänestysmuoto. Postivaalimateriaalin saa pyydettäessä vaaleista vastaavalta liiton keskustoimiston toimihenkilöltä.
 • Mikäli äänestäjä äänestää sekä sähköisesti että postitse, postiääni hylätään.

Sähköinen vaali, postivaali ja uurnavaali

 • Äänestäminen voi tapahtua myös sähköisen vaalin, postivaalin ja uurnavaalin yhdistelmänä.
 • Sähköinen äänestäminen tapahtuu kuten yllä ja sitä koordinoi keskustoimistolla luottamusmies valinnoista vastaavat liiton toimihenkilöt.
 • Sähköinen äänestäminen on ensisijainen äänestysmuoto. Sähköisen äänestämisen jälkeen voidaan toimittaa uurnavaali, jonka jälkeen äänestämättä jättäneet voivat saada postivaalimateriaalin vaalin järjestäjältä keskustoimistolta.
 • Äänestäjä voi äänestää vai kerran.

Ääntenlasku

 • Välittömästi äänestysajan päätyttyä suoritetaan äänten lopullinen laskenta vaalitoimikunnan määrittämänä ajankohtana.
 • Ehdolle asettuneet jääväävät itsensä ääntenlaskun ajaksi.
 • Äänten mennessä tasan ratkaistaan tulos arpomalla.

Vaaliasiakirjojen säilyttäminen

 • Kaikki vaaliasiakirjat säilytetään (2) kaksi vuotta. Liitolla ja/tai ammattiosastolla on oikeus nähdä vaaliasiakirjat, mikäli valinnoissa on todettu epäselvyyksiä.

Pääluottamusmiehen ehdokassuoja

 • Pääluottamusmiesehdokkaalla on ehdokassuoja, kun ehdokkaaksi asettamisesta on ilmoitettu työnantajalle kirjallisesti. Ehdokkaan on hyvä itse huolehtia ilmoituksen tekemisestä.
  Kansio

Luottamusmiehen valinta - suora valinta ja vaalit

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
3. Election meeting minutes (single candidate) 439,66 KB
3. Valintakokouksen pöytäkirja, kun ehdokkaita on vain yksi Mikäli tehtävään on ehdotettu vain yhtä henkilöä, ei vaaleja tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta vahvistaa kyseisen valinnan. 449,88 KB
Valmötesprotokoll (en kandidat) 451,38 KB
4. Election meeting minutes (several candidates) 450,37 KB
4. Valintakokouksen pöytäkirja, kun ehdokkaita on enemmän kuin yksi Mikäli ehdokkaita on johonkin tehtävään kaksi tai enemmän, järjestetään vaalit. 461,43 KB
4. Valmötesprotokoll (flera kandidater) 462,99 KB
5. Ehdokaslista äänestystä varten Äänestyksissä on äänestäjillä oltava käytössään ehdokaslistaukset. 444,69 KB
5. Kandidatlista för röstning 457,49 KB
5. List of candidates for election 451,44 KB
6. Luottamusmiesvaalien äänestyslippu Äänestyslippu luottamusmiesvaaleihin. 452,39 KB
6. Ballot paper 452,84 KB
6. Röstsedel 454,02 KB
7. Minutes of the voting meeting 434,59 KB
7. Vaalikokouksen pöytäkirja Vaalitoimikunta täyttää pöytäkirjan (liite 7), kun ehdokkaita on ollut enemmän kuin yksi. 433,11 KB
7. Valmötesprotokoll 444,57 KB