Vaalit

Mikäli ehdokkaita on johonkin tehtävään kaksi tai enemmän, järjestetään vaalit.

Vaalin toimittaminen

Vaalitoimikunta huolehtii, että äänestäminen tapahtuu sellaisella tavalla, sellaiseen aikaan ja uurnavaalissa sellaisilla paikoilla, että äänioikeutetuilla jäsenillä on mahdollisuus äänestää. 

Vaalitoimikunta huolehtii vaalien järjestämisestä, ääntenlaskennasta ja vaalisalaisuudesta.

Äänestys

 • Äänestysoikeus on kaikilla niillä, joiden jäsenyys on voimassa ennen vaalin alkamista. Vastuu jäsentietojen oikeellisuudesta on jäsenellä itsellään.
 • Äänestyksissä on äänestäjillä oltava käytössään ehdokaslistaukset. 
 • Ehdokaslistauksessa mainitaan sukunimi, etunimi, ammatti, ikä, asuinpaikkakunta.
 • Ehdokkaat listataan sukunimen mukaan aakkosissa. Ehdokkaat voidaan myös numeroida luvusta 2 alkaen.
 • Mikäli luottamusmiesvalinta/vaalikokous järjestetään työpaikalla, on siitä ilmoitettava työnantajalle. 
 • Ilmoitusajoissa on huomioitava kunkin työehtosopimuksen määräykset.
 • Valtakirjalla ei voi äänestää.

Valinnat pienellä työpaikalla

Pienellä työpaikalla helpoin tapa järjestää valinnat on kutsua PAMiin kuuluvat työntekijät valintakokoukseen, jossa todetaan ehdokkaat ja järjestetään tarvittaessa suljettu lippuäänestys ehdokkaiden välillä.

Uurnavaali

Vaalitoimikunta hankkii äänestämistä varten lukittavan vaaliuurnan ja huolehtii siitä, että ääniä säilytetään turvassa koko vaalin ajan. Vaaliuurna/uurnat avataan vasta vaalin päätyttyä.

 • Ennen vaalitoimituksen alkua vaalitoimikunta toteaa käytettävissä olevien äänestyslippujen määrän. 
 • Ennen äänestyslipun antamista vaalitoimikunta tarkastaa äänestysoikeutettujen luettelosta, että jäsenellä on äänioikeus. 
 • Ensimmäinen äänestämään saapuva jäsen tarkastaa, että vaaliuurna on tyhjä. Tämä kirjataan äänestystilaisuuden pöytäkirjaan. 
 • Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan nimen tai numeron, äänestysohjeen mukaisesti. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä. 
 • Äänestäjä antaa äänestyslipun taitettuna vaalitoimikunnalle, joka merkitsee sen (leima tai nimikirjaimet). 
 • Äänestäjä pudottaa äänestyslipun vaaliuurnaan.

Postivaali

Jos yhteisen äänestysajan ja -paikan järjestäminen on hankalaa, voidaan järjestää postivaalit.

Postivaalissa pitää varmistaa äänestäjän äänioikeuden toteaminen ja vaalisalaisuuden säilyminen. 

 • Äänestysmateriaali sisältää äänestysohjeen, äänestyslipukkeen, äänestystodistuksen, äänestyskuoren, palautuskuoren sekä ehdokaslistauksen. 
 • Postiäänestys järjestetään käyttämällä kahta kirjekuorta: äänestyskuorta ja palautuskuorta. 
 • Täytetty äänestyslipuke suljetaan äänestyskuoreen. 
 • Äänestyskuori ja ilmoitus äänestäjän nimestä suljetaan palautuskuoreen. 
 • Palautuskuori toimitetaan vaalitoimikunnalle postitse tai muulla luotettavalla tavalla. 

Katso tarkemmat ohjeet postivaalista www.luottamusta.fi.

Sähköinen vaali ja postivaali

Sähköisen äänestyksen käyttämisestä päättää ja sitä koordinoi keskustoimistolla luottamusmiesvalinnoista vastaavat liiton toimihenkilöt. 

Sähköinen äänestäminen on ensisijainen äänestysmuoto, kun käytetään sähköisen- ja postivaalin yhdistelmää. Mikäli äänioikeutetun jäsentiedoista puuttuu puhelinnumero sekä sähköpostiosoite, postivaalimateriaali lähetetään äänioikeutetun postiosoitteeseen.

Ääntenlasku

Välittömästi äänestysajan päätyttyä suoritetaan äänten lopullinen laskenta vaalitoimikunnan määrittämänä ajankohtana. 

Ehdolle asettuneet jääväävät itsensä ääntenlaskun ajaksi.

Posti- tai uurnavaalissa äänten mennessä tasan, ratkaistaan tulos arpomalla. Sähköistä äänestystä käytettäessä, äänten mennessä tasan, vaaliohjelma luo jokaiselle ehdokkaalle satunnaisluvun, jonka perusteella valinta tapahtuu.

Vaaliasiakirjojen säilyttäminen

Kaikki vaaliasiakirjat säilytetään vähintään (2) kaksi vuotta. Säilytettäviä asiakirjoja ovat mm. ehdokasasetteluilmoitus, mahdolliset äänestyslipukkeet sekä pöytäkirjat. Liitolla ja/tai ammattiosastolla on oikeus nähdä vaaliasiakirjat, mikäli valinnoissa on todettu epäselvyyksiä

Pääluottamusmiehen ehdokassuoja

Pääluottamusmiesehdokkaalla on ehdokassuoja, kun ehdokkaaksi asettamisesta on ilmoitettu työnantajalle kirjallisesti. Ehdokassuojan edellytyksenä on, että ehdokas itse ilmoittaa ehdokkuudestaan kirjallisesti työnantajalle. 

  Kansio

Luottamusmiehen valinta - suora valinta ja vaalit

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
3. Election meeting minutes (single candidate) 439,66 KB
3. Valintakokouksen pöytäkirja, kun ehdokkaita on vain yksi Mikäli tehtävään on ehdotettu vain yhtä henkilöä, ei vaaleja tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta vahvistaa kyseisen valinnan. 449,88 KB
Valmötesprotokoll (en kandidat) 451,38 KB
4. Election meeting minutes (several candidates) 450,37 KB
4. Valintakokouksen pöytäkirja, kun ehdokkaita on enemmän kuin yksi Mikäli ehdokkaita on johonkin tehtävään kaksi tai enemmän, järjestetään vaalit. 461,43 KB
4. Valmötesprotokoll (flera kandidater) 462,99 KB
5. Ehdokaslista äänestystä varten Äänestyksissä on äänestäjillä oltava käytössään ehdokaslistaukset. 444,69 KB
5. Kandidatlista för röstning 457,49 KB
5. List of candidates for election 451,44 KB
6. Luottamusmiesvaalien äänestyslippu Äänestyslippu luottamusmiesvaaleihin. 452,39 KB
6. Ballot paper 452,84 KB
6. Röstsedel 454,02 KB
7. Minutes of the voting meeting 434,59 KB
7. Vaalikokouksen pöytäkirja Vaalitoimikunta täyttää pöytäkirjan (liite 7), kun ehdokkaita on ollut enemmän kuin yksi. 433,11 KB
7. Valmötesprotokoll 444,57 KB